Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Ana Səhifə / Müəllif Hüquqları Agentliyi KİV-də

İndi də qeyri-maddi, mədəni irsimizə erməni təcavüzü: Necə mübarizə aparmalıyıq?

Ermənistan bu il “Köçəri” rəqsini qeyri-maddi mədəni irs kimi YUNESKO-nun siyahısına salmağa iddialıdır »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Tex­ni­ki tə­rəq­qi in­for­ma­si­ya cə­miy­yə­ti­nin in­ki­şa­fı­na, for­ma­laş­ma­sı­na cid­di tə­sir gös­tə­rir. İn­for­ma­si­ya cə­miy­yə­tin­də ya­şa­yı­rıq və əl­də et­di­yi­miz hər bir bil­gi­nin, in­for­ma­si­ya­nın ya­nın­da onun mü­əl­li­fi, ya­ra­dı­cı­sı da­ya­nır »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

İnformasiya cəmiyyəti, nanotexnologiyalar, sosial şəbəkələr və s. həyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilib »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Möv­zu­ya keç­məz­dən ön­cə əq­li mül­kiy­yət an­la­yı­şı­na ay­dın­lıq gə­ti­rək »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Müəlliflik hüququ elm, ədəbiyyat və incəsənət əsəri müəlliflərinin hüquqlarını ifadə edən hüquqi anlayışdır »Müəllifliyi xalqa məxsus olan mülkiyyət – onu qorumaq hər birimizin borcudur

Biləndə ki, hansısa mahnımızı, mətbəximizə məxsus olan hansısa bir təamı ermənilər özününküləşdiriblər, qəzəblənirik, səsimizin çatdığı yerəcən etiraz edirik »“İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti”

Hüquqi-demokratik dövlət olan respublikamız vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın fəaliyyətini qanunvericilik çərçivəsində qurur »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əqli mülkiyyətin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Bəşər tarixinin öyrənilməsində tarixi abidələr misilsiz rol oynayır »“İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti”

İnternetin meydana gəlməsi ilə intellektual mülkiyyət hüquqlarının, o cümlədən müəllif hüquqlarının qorunması məsələləri daha da aktuallaşıb »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Qlo­bal­laş­ma və in­teq­ra­si­ya fo­nun­da hər bir xal­qın mil­li özü­nə­məx­sus­lu­ğu­nu şərt­lən­di­rən ən va­cib amil ki­mi mə­də­ni ir­si­nin təd­qi­qi və mü­ha­fi­zə­si dün­ya­nı dü­şün­dü­rən ak­tu­al mə­də­ni prob­le­mə çev­ri­lib »Müəlliflik hüquqlarının mədəni irsimizin qorunması üçün əhəmiyyəti

Tarixən, dünyada hər hansı xalqa aid milli-mədəni irsin digərləri tərəfindən mənimsənilməsi halları baş verib və bu gün də davam etməkdədir »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Bütün incəsənət əsərləri və ixtiralar insan dühasından yaranır »Əqli mülkiyyətin iqtisadiyyatdakı rolu günbəgün artır

Son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının, xüsusilə də qeyri-neft sektorunun yüksək templi inkişafı göz önündədir »Müəllif hüququmuzu necə qoruyaq?

Mediada yazı oğurluğu fəlakətli həddə çatıb »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Hüquqi demokratik dövlətlər sırasına daxil olan Azərbaycanın bir çox vacib atributları sırasına əqli mülkiyyət sahəsində dövlət siyasəti, yaradıcı, əqli əməyə ictimai münasibət də daxildir »Azərbaycanın ailə modeli ilə bağlı aktual məsələlər müzakirə olunub

Konfransda Hüquqları Agentliyinin sədri Kamran İmanov çıxış edib »Ermənilərin mədəni irsimizi mənimsəməsi və saxtalaşdırması cəhdlərinin ifşa edilməsində növbəti uğurlu addım

Azərbaycan son illər əqli mülkiyyətin qorunması indeksinə görə MDB məkanında lider, Cənubi Qafqazda isə birincidir... »Müəllif Hüquqları Agentliyi Almaniyada Nizami Gəncəvi ilə bağlı yol verilmiş yanlışlıqla əlaqədar məlumat yayıb

Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi (MHA) Almaniyanın Hannover şəhərindəki “Junge Oper Hannover” ‎teatrı tərəfindən Nizami Gəncəvi və onun “Leyli və Məcnun” əsəri ilə bağlı yol verilmiş yanlışlıqlarla əlaqədar məmulat yayıb »Müəllif Hüquqları Agentliyi Nizami Gəncəvinin fars şairi kimi təqdim edilməsinə münasibət bildirib

Nizami Gəncəvi haqqında Agentlik tərəfindən tarixi mənbələr əsasında hazırlanmış geniş arayış sözügedən teatra təqdim olunmaq üçün səfirliyə göndərilib »
Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?