Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Ana Səhifə / Müəllif Hüquqları Agentliyi KİV-də

Bakıda “Universitet və elmi-tədqiqat institutlarında əqli mülkiyyət siyasəti” mövzusunda beynəlxalq seminar başlayıb

Seminarda çıxış edən təhsil naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, hər bir təhsil müəssisəsinin düzgün qurulmuş innovasiya siyasəti olmalıdır »Kamran İmanov: "Kitab satışı sahəsində piratçılıq 61%-dən 29%-ə düşüb"

Müəllif Hüquqları Agentliyində 1996-cı ildən 2017-ci ilin birinci rübünədək 10 989 əsər və əlaqəli hüquqların obyektləri, o cümlədən son vaxtlar Agentliyin “Elektron xidmət” bölməsi vasitəsi ilə 81 müəllifin 152 əsəri qeydiyyatdan keçirilib. »Ombudsmanların XIV Bakı Beynəlxalq Konfransı işə başlayıb

İyunun 16-da Bakıda "Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin təməl prinsipləri: hüquq bərabərliyi, milli prioritetlər və əməkdaşlıq" mövzusunda Ombudsmanların XIV Bakı Beynəlxalq Konfransı işə başlayıb »Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modeli hazırlanır

Bakıda Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), “Clarivate Analytics” (Thomson Reuters), Beynəlxalq Elmi və Texniki İnformasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modeli” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib »Ermənilərin oğurlamaq istədiyi milli rəqslərimizdə gizli şifrələr

Erməni plagiatlığının qurbanı olmuş rəqslərimizdən danışacaq »İndi də qeyri-maddi, mədəni irsimizə erməni təcavüzü: Necə mübarizə aparmalıyıq?

Ermənistan bu il “Köçəri” rəqsini qeyri-maddi mədəni irs kimi YUNESKO-nun siyahısına salmağa iddialıdır »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Tex­ni­ki tə­rəq­qi in­for­ma­si­ya cə­miy­yə­ti­nin in­ki­şa­fı­na, for­ma­laş­ma­sı­na cid­di tə­sir gös­tə­rir. İn­for­ma­si­ya cə­miy­yə­tin­də ya­şa­yı­rıq və əl­də et­di­yi­miz hər bir bil­gi­nin, in­for­ma­si­ya­nın ya­nın­da onun mü­əl­li­fi, ya­ra­dı­cı­sı da­ya­nır »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

İnformasiya cəmiyyəti, nanotexnologiyalar, sosial şəbəkələr və s. həyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilib »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Möv­zu­ya keç­məz­dən ön­cə əq­li mül­kiy­yət an­la­yı­şı­na ay­dın­lıq gə­ti­rək »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Müəlliflik hüququ elm, ədəbiyyat və incəsənət əsəri müəlliflərinin hüquqlarını ifadə edən hüquqi anlayışdır »Müəllifliyi xalqa məxsus olan mülkiyyət – onu qorumaq hər birimizin borcudur

Biləndə ki, hansısa mahnımızı, mətbəximizə məxsus olan hansısa bir təamı ermənilər özününküləşdiriblər, qəzəblənirik, səsimizin çatdığı yerəcən etiraz edirik »“İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti”

Hüquqi-demokratik dövlət olan respublikamız vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın fəaliyyətini qanunvericilik çərçivəsində qurur »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əqli mülkiyyətin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Bəşər tarixinin öyrənilməsində tarixi abidələr misilsiz rol oynayır »“İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti”

İnternetin meydana gəlməsi ilə intellektual mülkiyyət hüquqlarının, o cümlədən müəllif hüquqlarının qorunması məsələləri daha da aktuallaşıb »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Qlo­bal­laş­ma və in­teq­ra­si­ya fo­nun­da hər bir xal­qın mil­li özü­nə­məx­sus­lu­ğu­nu şərt­lən­di­rən ən va­cib amil ki­mi mə­də­ni ir­si­nin təd­qi­qi və mü­ha­fi­zə­si dün­ya­nı dü­şün­dü­rən ak­tu­al mə­də­ni prob­le­mə çev­ri­lib »Müəlliflik hüquqlarının mədəni irsimizin qorunması üçün əhəmiyyəti

Tarixən, dünyada hər hansı xalqa aid milli-mədəni irsin digərləri tərəfindən mənimsənilməsi halları baş verib və bu gün də davam etməkdədir »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Bütün incəsənət əsərləri və ixtiralar insan dühasından yaranır »Əqli mülkiyyətin iqtisadiyyatdakı rolu günbəgün artır

Son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının, xüsusilə də qeyri-neft sektorunun yüksək templi inkişafı göz önündədir »Müəllif hüququmuzu necə qoruyaq?

Mediada yazı oğurluğu fəlakətli həddə çatıb »
Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?